Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

indygo
Reposted frommayamar mayamar viasleeping sleeping

February 21 2017

indygo
0912 010f
Reposted fromlukster lukster viadarthsadic darthsadic
indygo
6536 c1dc
indygo
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viazembata zembata
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viaenide enide
indygo
4274 36ab 500
Reposted fromBulterier Bulterier viavolldost volldost
indygo
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
indygo
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viasatyra satyra
indygo
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viasoadysta soadysta
indygo
2087 fb14
Reposted frommisza misza viaBalladyna Balladyna
indygo
0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viatytek tytek

February 20 2017

indygo
Reposted fromfungi fungi viamarkotna markotna
indygo
5841 693a
Berliner Bus
Reposted fromNeutrum Neutrum viaikari ikari
indygo
4435 0b14
Reposted fromDennkost Dennkost viafutureiscoming futureiscoming
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viablaxkseoul blaxkseoul
indygo
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05

February 15 2017

indygo
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaEdgi Edgi
indygo
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa viavstane vstane

February 14 2017

indygo
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viakoloryzacja koloryzacja
indygo
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl