Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

indygo
6433 efd7 500
Reposted frombiru biru viacitiesofnight citiesofnight
indygo
9753 c74c
indygo
indygo
Reposted fromFlau Flau viaanncey anncey

October 21 2016

indygo
3906 26f4 500
Generalnie Wrocław
Reposted fromkliann kliann viazodynniwie zodynniwie
indygo
3773 0e6a
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaAbbaPater AbbaPater
indygo

Znając ją dob­rze, wiem, że wal­czyłaby do końca, trwo­niąc ener­gię i en­tuzjazm na próby udo­wod­nienia cze­goś, w co nikt, ab­so­lut­nie nikt nie potrafił uwierzyć. 

— Paulo Coelho - "Czarownica z Portobello"
indygo
Wiesz, dojrzałość to ten moment, kiedy opowieści o tym, co kto i z kim pił, co wciągał, czy z kim się pie*rzył, stają się dla Ciebie po prostu żałosne.
— thedevilstears.soup.
indygo
(...) Nie mylcie przyczyny ze skutkiem. Nie odchodzi się, bo pojawia się ktoś. Odchodzi się, bo ktoś, kto był do tej pory, mniej lub bardziej świadomie przestawał z czasem być.
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/
indygo
Kiedy stojąc w kolejce do kasy, przyjrzysz się ludziom z dziećmi, zauważysz, że matka, która panuje nad swoim dzieckiem, nie zrzędzi ani nie krzyczy. Wystarczy, że powie jedno zdanie albo rzuci dziecku spojrzenie. Ponieważ dziecko ją szanuje i nie jest pewne jej następnego kroku, samo przywołuje się do porządku. Nie potrzeba słów, żeby nauczyć mężczyznę, jak ma cię traktować. Wystarczy trochę milczenia albo dystansu.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
indygo
Zawsze biegłam w ogień. Musiałam się poparzyć, aby coś poczuć. Musiałam się spalić, aby coś zrozumieć. 
Możesz latami stać i patrzeć na ognisko, dystansować się, pozwolić myślom jedynie się żarzyć. Mi szkoda było życia na patrzenie. 
Wolałam zapłonąć takim ogniem, jakiego nie ugaszą żadne łzy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
indygo
indygo

wickedlye:

Do you understand me? The. Bowl. Is. Fucking. Empty. Here, I’ll show you!

indygo
indygo
0239 834f
Reposted fromMiziou Miziou viamegustonanista megustonanista
indygo
indygo
indygo
7895 db5e 500
Reposted fromvertheer vertheer via8agienny 8agienny

October 18 2016

2893 8b4f
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaskylark skylark

October 17 2016

indygo
9819 dde6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl